/ / ‘); / /]]> Чотирнадцять СЏРЅРІР ° СЂСЏ 2007

РљРѕР »рес ‡ РμСЃС, РІРѕ РеРѕРјРјРμРЅС, Р ° СЂРеРμРІ: 6Р § рес, Р ° С, СЊ РеРѕРјРјРμРЅС, Р ° СЂРеРе >>

Р’С <Р ± РѕСЂ СЃС, СЂСѓРЅ РГР »СЏ Р ° РеСѓСЃС, рес ‡ РμСЃРеРеС … РіРеС, Р ° СЂ. РќР ° Р · Р ° РјРμС, РеСѓ РіРеС, Р ° СЂРеСЃС, Сѓ, Р ° С, Р ° рер ¶ Рμ РІ С † РμР »СЏС … РЅР ° СЂРѕРгРЅРѕРіРѕ РіСЂРѕСЃРІРμС ‰ РμРЅРеСЏ.

РџСЂРе інфраструктури <Р ± РѕСЂРμ СЃС, СЂСѓРЅ, рер ° Рє РІРіСЂРѕС ‡ РμРј Ре РіСЂРе інфраструктури <Р ± РѕСЂРμ Р »СЋР ± РѕРіРѕ РјСѓР · С <рер ° Р» СЊРЅРѕРіРѕ РеРЅСЃС, СЂСѓРјРμРЅС, Р °, РЅРμРѕР ± С … РѕРгРеРјРѕ РѕС, РГР ° РІР ° С, СЊ СЃРμР ± Рμ РѕС, С ‡ СьС, РІ С, РѕРј, С ‡ С, Рѕ РІ СЌС, РѕРј РгРμР »Рμ РІСЃРμ РѕС ‡ РμРЅСЊ РеРЅРгРеРІРеРгСѓР ° Р» СЊРЅРѕ, Р ° РіРѕС, РѕРјСѓ РЅР ° С ‡ СѓР ¶ РѕРμ РјРЅРμРЅРеРμ С † РμР »РеРеРѕРј РіРѕР» Р ° РІР ° С, СЊСЃСЏ РЅРμ СЃС, РѕРеС,. РќРμ РіРѕРіСЂРμС € Сѓ РіСЂРѕС, реріо РеСЃС, РеРЅС <, РμСЃР »Ре СЃРеР ° Р ¶ Сѓ, С ‡ С, Рѕ Р · Р ° СЃРІРѕСЋ Р ¶ РЕР · РЅСЊ Р» СЋР ± РѕР № РіРеС, Р ° СЂРеСЃС, СЃРѕ СЃС , Р ° Р ¶ РμРј РіРμСЂРμРіСЂРѕР ± СѓРμС, РЅРе РѕРгРеРЅ РгРμСЃСЏС, РѕРе СЂР ° Р · РЅС <С … СЃС, СЂСѓРЅ Ре РіРѕРјРμРЅСЏРμС, СЃРІРѕС ‘РјРЅРμРЅРеРμ Рѕ СЃС, СЂСѓРЅР ° С … РЅРμ РѕРгРеРЅ СЂР ° Р ·. РџРѕСЌС, РѕРјСѓ РГР ° РЅРЅР ° СЏ СЃС, Р ° С, СЊСЏ РіСЂРеР · РІР ° РЅР ° РЅРμ СЃС, РѕР »СЊРеРѕ РГР ° С, СЊ СЂРμРеРѕРјРμРЅРгР ° С † Рере РіРѕ інфраструктури <Р ± РѕСЂСѓ рер ° РеРеС … — Р »рер ± Рѕ РјР ° СЂРѕРе СЃС, СЂСѓРЅ, СЃРеРѕР» СЊРеРѕ РіРѕР · РЅР ° РеРѕРјРеС, СЊ С ‡ рес, Р ° С, РμР »РμР № СЃ рес … СЃРѕРІСЂРμРјРμРЅРЅС <РјРе РІРеРгР ° РјРе Ре РіСЂРеРЅС † РеРіРеР ° Р »СЊРЅС <РјРе РеРѕРЅСЃС, СЂСѓРеС, РеРІРЅС <РјРе РѕС, Р» рес ‡ РеСЏРјРе. Р ‘РѕС, РЅРѕС € РμРЅРеРе РѕРгРЅРѕС, РеРіРЅС <С … СЃС, СЂСѓРЅ СЂР ° Р · РЅС <С … РіСЂРѕРеР · РІРѕРгРеС, РμР »РμР № РјРѕР ¶ РЅРѕ СЃРјРμР» Рѕ СѓС, РІРμСЂР ¶ РГР ° С, СЊ, С ‡ С, Рѕ інфраструктури <Р ± РѕСЂ РІ РіРѕР »СЊР · Сѓ С, РѕР № рер» Ре РеРЅРѕР № РјРѕРгРμР »Ре РјРѕР ¶ РμС, Р ± С <С, СЊ СЃРгРμР» Р ° РЅ РјСѓР · С <рер ° РЅС, РѕРј Р »рес € СЊ РЅР ° РѕСЃРЅРѕРІР ° РЅРеРе СЃРѕР ± СЃС, РІРμРЅРЅРѕРіРѕ РѕРіС <С, Р °.

РьРЅР ° С ‡ Р ° Р »Рμ РЅРμРјРЅРѕРіРѕ Рѕ С, РѕРј, С ‡ С, Рѕ рер · СЃРμР ± СЏ РіСЂРμРгСЃС, Р ° РІР» СЏРμС, СЃС, СЂСѓРЅР °. Р ‘РіСЂРеРЅС † РеРіРμ, СЃС, СЂСѓРЅРѕР № РјРѕР ¶ РЅРѕ СЃС ‡ рес, Р ° С, СЊ Р »СЋР ± СѓСЋ РЅРеС, СЊ рер» Ре РіСЂРѕРІРѕР »РѕРеСѓ СЃ РЅР ° РјРѕС, РеРѕР № рер» Ре Р ± РμР · , РμСЃР »Ре РіСЂРе РеРіСЂРμ РѕРЅР ° РЅРμ СЂРІСьС, СЃСЏ Ре РЅРμ СЃР» рес € РеРѕРј інфраструктури <С, СЏРіРеРІР ° РμС, СЃСЏ. РљРѕРіРгР ° С, Рѕ, РеРѕРіРгР ° РμС ‰ С ‘РЅРμ Р ± С <Р »Рѕ РЅРе РіРеС, Р ° СЂ, РЅРе СЃРеСЂРеРіРѕРе, РЅР ° С € Ре РГР ° Р» СьРеРеРμ РіСЂРμРгРеРе РеРіСЂР ° Р »Ре РЅР ° РЅРμ РеРјРμРІС € рес … РѕР ± РјРѕС, Рере Р ¶ РЕР »СЊРЅС <С … (СЃРгРμР »Р ° РЅРЅС <С … рер · СЃСѓС … РѕР ¶ РЕР» РЕР № Р ¶ РеРІРѕС, РЅС <С …), РеРеС € РμС ‡ РЅС <С … (СЃРгРμР »Р ° РЅРЅС <С … рер · РеРеС € РѕРе Р ¶ РеРІРѕС, РЅС <С …), С € С’Р» РеРѕРІС <С …, Р ± СЂРѕРЅР · РѕРІС <С .. ., РјРμРгРЅС <С … Ре СЃС, СЂСѓРЅР ° С …, рер · РіРѕС, РѕРІР »РμРЅРЅС <С … рер · СЂР ° СЃС, рес, РμР »СЊРЅРѕРіРѕ СЃС <СЂСЊСЏ. РљРеС € РμС ‡ РЅС <Рμ СЃС, СЂСѓРЅС <Р ± РμР · РѕР ± РјРѕС, Рере РіРμСЂРμР ¶ РЕР »Ре РІСЃРμ РѕСЃС, Р ° Р» СЊРЅС <Рμ, РгРѕР ¶ реріо РгРѕ РЅР ° С € рес … РгРЅРμР №, РЅРѕ РІ СЃРеР »Сѓ СЂСЏРгР ° РіСЂРеС ‡ РеРЅ СЃРμР № С ‡ Р ° СЃ рес … Р »рес € СЊ рер · СЂРμРгРеР ° РјРѕР ¶ РЅРѕ РІСЃС, СЂРμС, рес, СЊ РЅР ° Р ° СЂС» Р ° С … РГР ° РμС ‰ С ‘СЃС, Р ° СЂРеРЅРЅС <С … РеРЅСЃС, СЂСѓРјРμРЅС , Р ° С … РІ Р ° РЅСЃР ° РјР ± Р »СЏС … СЃСЂРμРгРЅРμРІРμРеРѕРІРѕР № РјСѓР · С <Рере.

РћР ± РјРѕС, рер ° РЅР ° СЃС, СЂСѓРЅР ° С … РіРѕСЏРІРеР »Р ° СЃСЊ РІ РеРѕРЅС † Рμ XVIII ※ РЅР ° С ‡ Р ° Р »Рμ XIX РІ. РћРЅР ° РіРѕР · РІРѕР» РЕР »Р ° СѓР» СѓС ‡ С € рес, СЊ С, РμРјР ± СЂ Р ± Р ° СЃРѕРІС <С … СЃС, СЂСѓРЅ, РѕРгРЅРѕРІСЂРμРјРμРЅРЅРѕ СЃРЅРеР ¶ Р ° СЏ рес … РЅР ° С, СЏР ¶ РμРЅРеРμ, С ‡ С, Рѕ РѕР ± Р »РμРіС ‡ рер» Рѕ РеСЃРіРѕР »РЅРμРЅРеРμ, РѕР ± РѕРіР ° С, рер »Рѕ С, РμС … РЅРеС ‡ РμСЃРеРеРμ РІРѕР · РјРѕР ¶ РЅРѕСЃС, Ре Ре С, РμРјР ± СЂ Р ± РѕР» СЊС € РеРЅСЃС, РІР ° РјСѓР · С <рер ° Р »СЊРЅС <С … РеРЅСЃС, СЂСѓРјРμРЅС, РѕРІ С, РѕРіРѕ РІСЂРμРјРμРЅРе. РўРѕРіРгР ° Р ¶ Рμ, СЃ рер · РѕР ± СЂРμС, РμРЅРеРμРј СЂРѕСЏР »СЏ, РіРѕСЏРІР» СЏСЋС, СЃСЏ РіРμСЂРІС <Рμ СЃС, СЂСѓРЅС <РЅР ° СЃС, Р ° Р »СЊРЅРѕР № РѕСЃРЅРѕРІРμ, РіРѕР · РгРЅРμРμ РЅР ° С € РμРгС € РеРμ РіСЂРеРјРμРЅРμРЅРеРμ Ре РГР» СЏ РгСЂСѓРіРеС … РеРЅСЃС, СЂСѓРјРμРЅС, РѕРІ.

XX РІРμРе З ‡ СЂРμР · РІС <С ‡ Р ° Р № РЅРѕ СЂР ° СЃС € РеСЂРеР »РІР ° РјРјСѓ РІРеРгРѕРІ СЃС, СЂСѓРЅ, РіСЂРеР ± Р ° РІРеРІ Се СѓР ¶ Рμ СЃСѓС ‰ РμСЃС, РІСѓСЋС ‰ РеРј РјРЅРѕРіРѕ РЅРѕРІС <С. .. : СЃРеРЅС, РμС, рес ‡ РμСЃРеРеРμ, РЅР ° СЃС, Р
° Р »СЊРЅРѕРј С, СЂРѕСЃРеРеРμ, СЃ РјРЅРѕРіРѕСЃР» РѕР № РЅРѕР № Ре РіСЂРѕС «рер» СЊРЅРѕР № РѕР ± РјРѕС, РеРѕР № (РІР »РѕСЃРеРѕР № рер» Ре РіРѕР »СѓРеСЂСѓРіР» РѕР №), Р ± РеРјРμС, Р ° Р »Р» рес ‡ РμСЃРеРеРμ (СЃРѕРμРгРеРЅСЏСЋС ‰ РеРμ РІ СЃРμР ± Рμ РгРІР ° Ре Р ± РѕР »РμРμ РјР ° С, РμСЂРеР ° Р» Р °), РеРѕРјР ± РеРЅРеСЂРѕРІР ° РЅРЅС <Рμ Ре РгСЂ. РџРѕРіСЂРѕР ± СѓРμРј СЂР ° Р · РѕР ± СЂР ° С, СЊСЃСЏ, С ‡ РμРј РѕРіСЂРμРгРμР »СЏРμС, СЃСЏ РЅРμРѕР ± С … РѕРгРеРјРѕСЃС, СЊ С, Р ° РеРѕРіРѕ СЂР ° Р · РЅРѕРѕР ± СЂР ° Р · РеСЏ.

РьРеРгС <СЃС, СЂСѓРЅ

РљРеС € РμС ‡ РЅС <Рμ СЃС, СЂСѓРЅС <(РіРѕРІСЃРμРјРμСЃС, РЅРѕ РЅРμРІРμСЂРЅРѕ РЅР ° Р · С <РІР ° СЋС, СЃСЏ В «Р ¶ РЕР» СЊРЅС <РјРеВ »), рер ° Рє СѓР ¶ Рμ РѕС, РјРμС ‡ Р ° Р »РѕСЃСЊ інфраструктури <С € Рμ, РгРμР» Р ° СЋС, рер · РеРеС € РѕРе Р ¶ РеРІРѕС, РЅС <С … (РІ Р РѕСЃСЃРеРе РЅРμ РіСЂРѕРеР · РІРѕРгСЏС, СЃСЏ). РќРμСЃРјРѕС, СЂСЏ РЅР ° С, Рѕ, С ‡ С, Рѕ РІ РіРѕСЃР »РμРгРЅРμРμ РІСЂРμРјСЏ Р · Р ° РіСЂР ° РЅРеС † РμР № рес … РЅР ° СѓС ‡ рер »РеСЃСЊ Р» СѓС ‡ С € Рμ Р · Р ° С ‰ рес ‰ Р ° С, СЊ РѕС, РІРЅРμС € РЅРеС … РІРѕР · РгРμР № СЃС, РІРеР №, РЅР ° РеРЅСЃС, СЂСѓРјРμРЅС, Р ° С … СЃ РјРμС, Р ° Р »Р» рес ‡ РμСЃРеРеРјРе Р »Р ° РГР ° РјРе РѕРЅРе РгРѕР» РіРѕ РЅРμ РгРμСЂР ¶ Р ° С, СЃСЏ. РћРЅРе С, Р ° рер ¶ Рμ РеРјРμСЋС, РЅРμРіСЂРеСЏС, РЅСѓСЋ СЃРіРѕСЃРѕР ± РЅРѕСЃС, СЊ С, РμСЂСЏС, СЊ СЃРІРѕРе рер ° С ‡ РμСЃС, РІР ° РІ СѓСЃР »РѕРІРеСЏС … РіРѕРІС <С € РμРЅРЅРѕР № С, РμРјРіРμСЂР ° С, СѓСЂС <Ре РІР »Р ° Р ¶ РЅРѕСЃС, Ре (РІ С, РѕРј З ‡ РеСЃР» Рμ РѕС, РіРѕС, Р ° РІР ° Р »СЊС † РμРІ). Р? З … РѕС, СЏ РеРеС € РμС ‡ РЅС <Рμ СЃС, СЂСѓРЅС <РіСЂРеРІРѕР · СЏС, РІ Р РѕСЃСЃРеРе Р »СЋР ± Рес, РμР» Ре СЃС, Р ° СЂРеРЅРЅРѕР № СЃСЂРμРгРЅРμРІРμРеРѕРІРѕР № РјСѓР · С <Рере, РІ РіСЂРѕРгР ° Р ¶ Рμ РѕРЅРе РЅРμ РІСЃС, СЂРμС ‡ Р ° СЋС, СЃСЏ.

РЎРеРЅС, РμС, рес ‡ РμСЃРеРеРμ СЃС, СЂСѓРЅС <†«РеСЃРіРѕР» СЊР · СѓСЋС, СЃСЏ С, РѕР »СЊРеРѕ РГР» СЏ В «рер» Р ° СЃСЃРеС ‡ РμСЃРеРѕР № РіРеС, Р ° СЂС <В ». РћРЅРе С, Р ° рер ¶ Рμ СЂРμРеРѕРјРμРЅРгСѓСЋС, СЃСЏ РГР »СЏ РЅР ° С ‡ РеРЅР ° СЋС ‰ рес … рер ·-Р · Р ° СЃРІРѕРμР № РјСЏРіРеРѕСЃС, Ре. Р ‘СЃРμСЂРμРгРеРЅРμ XX РІРμРеР ° СЌС, Ре СЃС, СЂСѓРЅС <РіСЂРеС € Р »Ре РЅР ° СЃРјРμРЅСѓ РЅРμСЃС, РѕР № РеРеРј РеРеС € РμС ‡ РЅС <Рј. РўСЂРе РІРμСЂС … РЅРеС … СЃС, СЂСѓРЅС <РіРеС, Р ° СЂРЅРѕРіРѕ РеРѕРјРіР» РμРеС, Р ° †«СЌС, Рѕ СЃРеРЅС , РμС, рес ‡ РμСЃРеР ° СЏ РЅРμР № Р »РѕРЅРѕРІР ° СЏ Р» РμСЃРеР °. Р «СЂСѓРіРеРμ С, СЂРе Р ± Р ° СЃРѕРІС <С … СЃС, СЂСѓРЅС <рер · РіРѕС, РѕРІР» РμРЅС <РЅР ° РіРѕР »рес» рер »Р ° РјРμРЅС, РЅРѕР № (СЃРѕСЃС, РѕСЏС ‰ РμР № рер · Р ± РѕР »СЊС € РѕРіРѕ З ‡ РеСЃР» Р ° РЅРеС, РμР №) СЃРеРЅС, РμС, рес ‡ РμСЃРеРѕР № РѕСЃРЅРѕРІРμ рер · С, РѕРіРѕ Р ¶ Рμ РЅРμР № Р »РѕРЅР ° СЃ РіРѕРІРμСЂС … РЅРѕСЃС, РЅРѕР № РіСЂРѕРІРѕР »РѕС ‡ РЅРѕР № РѕР ± РјРѕС, РеРѕР №. РўСЂР ° РгРеС † РеРѕРЅРЅС <Рј РјР ° С, РμСЂРеР ° Р »РѕРј РѕР ± РјРѕС, Рере РГР» СЏ РЅРеС … СЏРІР »СЏРμС, СЃСЏ РіСЂРѕРІРѕР» РѕРеР ° РеСЂСѓРіР »РѕРіРѕ РіСЂРѕС» рер »СЏ (round wound) рер · РіРѕСЃРμСЂРμР ± СЂСьРЅРЅРѕР № РјРμРгРе. РЎРμСЂРμР ± СЂСЏРЅРѕРμ РіРѕРеСЂС <С, РеРμ РІ РЅРμСЃРеРѕР» СЊРеРѕ С, С <СЃСЏС ‡ РЅС <С … РгРѕР »РμР № РјРеР» Р »РеРјРμС, СЂР ° РЅРμ С, РѕР» СЊРеРѕ З … РѕСЂРѕС € Рѕ СЃРјРѕС, СЂРеС, СЃСЏ, РЅРѕ Ре СѓР »СѓС ‡ С € Р ° РμС, Р · РІСѓС ‡ Р ° РЅРеРμ СЃСЂР ° РІРЅРеС, РμР »СЊРЅРѕ РІР» СѓС … РѕР № РјРμРгРе, С … РѕС, СЏ Ре РгРѕРІРѕР »СЊРЅРѕ Р ± С <СЃС, СЂРѕ РеСЃС, РеСЂР ° РμС, СЃСЏ. РџСЂРе СЌС, РѕРј СЃР ° РјР ° РјРμРгСЊ, РІ СЃРеР »Сѓ РіСЂРеСЂРѕРгРЅРѕР № РјСЏРіРеРѕСЃС, Ре, СЃРѕ РІСЂРμРјРμРЅРμРј РіСЂРѕР ± РеРІР ° РμС, СЃСЏ РІ РјРμСЃС, Р ° С … РеРѕРЅС, Р ° рес, Р ° СЃ Р» Р ° РГР ° РјРе РіРеС, Р ° СЂС <. Р ‘РіРѕСЃР »РμРгРЅРμРμ РІСЂРμРјСЏ РјРЅРѕРіРеРμ С» РеСЂРјС <СЃ СѓСЃРіРμС … РѕРј РеСЃРіРѕР »СЊР · СѓСЋС, РІ рер ° С ‡ РμСЃС, РІРμ РѕР ± РјРѕС, Рере СЃРеРЅС, РμС, рес ‡ РμСЃРеРеС … СЃС, СЂСѓРЅ РгСЂСѓРіРеРμ РјРμРгРμСЃРѕРгРμСЂР ¶ Р ° С ‰ РеРμ СЃРіР »Р ° інфраструктури <(РЅР ° РіСЂРеРјРμСЂ, РіРѕСЃРμСЂРμР ± СЂСьРЅРЅСѓСЋ рер» Ре З ‡ РеСЃС, СѓСЋ Р »Р ° С, СѓРЅСЊ Ре С» РѕСЃС «РѕСЂРЅСѓСЋ Р ± СЂРѕРЅР · Сѓ), РеРѕС, РѕСЂС <Рμ Р · Р ° РјРμС, РЅРѕ РіСЂРμРІРѕСЃС … РѕРгСЏС, РіРѕ РгРѕР »РіРѕРІРμС ‡ РЅРѕСЃС, Ре РіРѕСЃРμСЂРμР ± СЂСьРЅРЅСѓСЋ РјРμРгСЊ.

РЎРеРЅС, РμС, рес ‡ РμСЃРеРеРμ СЃС, СЂСѓРЅС <РіРѕРІС <С € РμРЅРЅРѕР № РІР »РѕС, РЅРѕСЃС, Ре рер · РіРѕС, РѕРІР» РμРЅС <рер · рер · РѕР ± СЂРμС, СьРЅРЅРѕРіРѕ РІ РеРѕРЅС † Рμ XX РІРμРеР ° РІ РІРіРѕРЅРеРе РЅРѕРІРѕРіРѕ СЃРеРЅС, РμС, рес ‡ РμСЃРеРѕРіРѕ РјР ° С, РμСЂРеР ° Р »Р ° рер ° СЂР ± РѕРЅР ° (РЕР» Ре РіРѕ-РгСЂСѓРіРѕРјСѓ †«С» Р »СЋСЂРѕ-РЕР ° СЂР ± РѕРЅР °). РџРѕСЃРеРѕР »СЊРеСѓ РІР» РѕС, РЅРѕСЃС, СЊ рер ° СЂР ± РѕРЅР ° інфраструктури <С € Рμ, С ‡ РμРј Сѓ РЅРμР № Р »РѕРЅР °
РЅР ° 30-90% (РІ Р · Р ° РІРеСЃРеРјРѕСЃС, Ре РѕС, РеРѕРЅРеСЂРμС , РЅРѕР № РјР ° СЂРеРе РјР ° С, РμСЂРеР ° Р »Р °), рис ЂРе С, РѕРј Р ¶ Рμ РЅР ° С, СЏР ¶ РμРЅРеРе, С ‡ С, Рѕ Ре РЅРμР № Р» РѕРЅРѕРІС <Рμ, РІРμСЂС. .. РЅРеРμ СЃС, СЂСѓРЅС <рер »Р ° СЃСЃРеС ‡ РμСЃРеРѕР № РіРеС, Р ° СЂС <рер · рер ° СЂР ± РѕРЅРѕРІРѕР № Р» РμСЃРеРе РѕР ± Р »Р ° РГР ° СЋС, Р ± РѕР» РμРμ С, РѕРЅРеРеРјРе РгРеР ° РјРμС, СЂР ° РјРе. РўР ° Рє, РЅР ° РіСЂРеРјРμСЂ, 3-СЏ РіРеС, Р ° СЂРЅР ° СЏ СЃС, СЂСѓРЅР ° В «СЃРѕР» СЊВ »РЅР ° рер ° СЂР ± РѕРЅРμ Р ± СѓРгРμС, РеРјРμС, СЊ РгРеР ° РјРμС, СЂ 0,85 -0,92 РјРј РІРјРμСЃС, Рѕ 1,00 РјРј.

РћС, РЅРѕСЃРеС, РμР »СЊРЅРѕРμ СЃСЂР ° РІРЅРμРЅРеРμ СЃРμС ‡ РμРЅРеР № РіРеС, Р ° СЂРЅС <С … СЃС, СЂСѓРЅ рер · рер ° СЂР ± РѕРЅР ° Ре РЅРμР № Р »РѕРЅР °:

1-СЏ СЃС, СЂСѓРЅР ° В «РјРеВ» РЕР ° СЂР ± РѕРЅ †«0,48 РјРј (Сѓ РЅРμР № Р» РѕРЅР ° †«0,70 РјРј)

2-СЏ СЃС, СЂСѓРЅР ° В «СЃРеВ» РЕР ° СЂР ± РѕРЅ †«0,67 РјРј (Сѓ РЅРμР № Р» РѕРЅР ° †«0,80 РјРј)

3-СЏ СЃС, СЂСѓРЅР ° В «СЃРѕР» СЊВ »РЕР ° СЂР ± РѕРЅ ※ 0,87 РјРј (Сѓ РЅРμР № Р »РѕРЅР ° ※ 1,00 РјРј).

РљР ° СЂР ± РѕРЅРѕРІС <Рμ СЃС, СЂСѓРЅС <РеРјРμСЋС, РіРμСЂРμРг РЅРμР № Р »РѕРЅРѕРј РіСЂРμРеРјСѓС ‰ РμСЃС, РІРѕ РІ Р» СѓС ‡ С € РμР № СЃРѕРіСЂРѕС, РеРІР »СЏРμРјРѕСЃС, Ре рер · РЅРѕСЃСѓ, РЅРѕ рес … СЃР ° РјС <Рј РІР »Р ° РІРЅС <Рј РгРѕСЃС, РѕРеРЅСЃС, РІРѕРј СЏРІР» СЏРμС, СЃСЏ Р ± РѕР »СЊС € Р ° СЏ Р · РІРѕРЅРеРѕСЃС, СЊ. Р? З … РμРгРеРЅСЃС, РІРμРЅРЅС <Р № РЅРμРгРѕСЃС, Р ° С, РѕРе †«СЌС, Рѕ Р · Р ° РјРμС, РЅРѕ Р ± РѕР» РμРμ інфраструктури <СЃРѕРеР ° СЏ СЃС, РѕРеРјРѕСЃС, СЊ. Р> РμСЃРеР ° рер · рер ° СЂР ± РѕРЅР ° РгРѕСЂРѕР ¶ Рμ СЃР ° РјРѕР № Р »СѓС ‡ С € РμР № РЅРμР № Р» РѕРЅРѕРІРѕР № РІ 5-7 СЂР ° Р ·, С ‡ С, Рѕ, РІРѕР · РјРѕР ¶ РЅРѕ, СЃРІСЏР · Р ° РЅРѕ СЃ С, РμРј, С ‡ С, Рѕ інфраструктури <РіСѓСЃРе СЌС, рес … СЃС, СЂСѓРЅ РμС ‰ С ‘РЅРμ РіСЂРеРѕР ± СЂСьР »РјР ° СЃСЃРѕРІРѕРіРѕ З … Р ° СЂР ° рес, РμСЂР °. Р’ Р ° СЃРѕРІС <Рμ СЃС, СЂСѓРЅС <РеРѕРјРіР »РμРеС, РѕРІ СЃ рер ° СЂР ± РѕРЅРѕРІРѕР № Р» РμСЃРеРѕР № РјРѕРіСѓС, рер · РіРѕС, Р ° РІР »РеРІР ° С, СЊСЃСЏ рер ° Рє СЃ РіСЂРеРјРμРЅРμРЅРеРμРј рер ° СЂР ± РѕРЅРѕРІРѕРіРѕ РІРѕР »РѕРеРЅР °, С, Р ° Рє Ре СЃ РеСЃРіРѕР» СЊР · РѕРІР ° РЅРеРμРј С, СЂР ° РгРеС † РеРѕРЅРЅРѕРіРѕ РЅРμР № Р »РѕРЅРѕРІРѕРіРѕ, РіРѕСЃРеРѕР» СЊРеСѓ СЂР ° Р · Р »рес ‡ РеРμ РІ Р · РІРѕРЅРеРѕСЃС, Ре Сѓ РІРеС, С <С … СЃС, СЂСѓРЅ РјРμРЅРμРμ РѕС ‰ СѓС, РеРјРѕ, С ‡ РμРј Сѓ Р »РμСЃРеРе.

Finance.ua FINANCE.UA ВалютаКредит &, СЂСѓРЅС <РЅР ° СЃС, Р ° Р »СЊРЅРѕР № РјРѕРЅРѕР» рес, РЅРѕР № РѕСЃРЅРѕРІРμ РеСЃРіРѕР »СЊР · СѓСЋС, СЃСЏ РѕС ‡ РμРЅСЊ С € РеСЂРѕРеРѕ РІ СЌСЃС, СЂР ° РгРЅРѕР № РјСѓР · З <РеРμ, С, Р ° Рј, РіРгРμ РІ Р · РІСѓРеРμ Р ± РѕР »СЊС € Рμ С † РμРЅРеС, СЃСЏ Р · РІРѕРЅРеРѕСЃС, СЊ (“мРμС, Р ° Р» Р »вЂќ). РС, Ре СЃС, СЂСѓРЅС <РеРјРμСЋС, Р ± РѕР »СЊС € РμРμ РЅР ° С, СЏР ¶ РμРЅРеРμ, РіРѕ СЃСЂР ° РІРЅРμРЅРеСЋ СЃ СЃРеРЅС, РμС, рес ‡ РμСЃРеРеРјРе, Ре СЃС, Р ° РІСЏС, СЃСЏ РЅР ° РіРеС, Р ° СЂС <РгСЂСѓРіРѕР №, СѓСЃРеР »РμРЅРЅРѕР № РеРѕРЅСЃС, СЂСѓРеС † Рере (Р · Р ° РІР ° РгРЅС <Рμ РјРѕРгРμР» Ре В «РІРμСЃС, РμСЂРЅВ», В «РГР ¶ Р ° РјР ± РѕВ» РЕР »Ре СЂРѕСЃСЃРеР № СЃРеРеРμ РіРеС, Р ° СЂС <СЃ рер · РјРμРЅСЏРμРјРѕР № РІС <СЃРѕС, РѕР № РіСЂРеС «Р °). РћСЃРЅРѕРІРѕР № СЌС, рес … СЃС, СЂСѓРЅ СЃР» СѓР ¶ рес, РІС <СЃРѕРеРѕСѓРіР »РμСЂРѕРгРеСЃС, Р ° СЏ СЃС, Р ° Р »СЊ, РіСЂРμРІРѕСЃС … РѕРгСЏС ‰ Р ° СЏ РіРѕ РіСЂРѕС ‡ РЅРѕСЃС, Ре Ре СѓРіСЂСѓРіРѕСЃС, Ре Р» СЋР ± С <Рμ РгСЂСѓРіРеРμ РјР ° СЂРеРе РіСЂСѓР ¶ РеРЅРЅРѕР № СЃС, Р ° Р »Ре, РеРѕС, РѕСЂР ° СЏ РеСЃРіРѕР »СЊР · СѓРμС, СЃСЏ РІ В« РіРѕР »РѕРј РІРеРгРμВ» РГР »СЏ РІРμСЂС … РЅРеС … РгРІСѓС … рер» Ре С, СЂСьС … СЃС, СЂСѓРЅ. Р ‘ рер ° С ‡ РμСЃС, РІРμ РѕР ± РјРѕС, Рере СЃС, Р ° Р »СЊРЅС <С … СЃС, СЂСѓРЅ РіСЂРеРјРμРЅСЏСЋС, СЃСЏ, рер ° Рє РіСЂР ° РІРеР» Рѕ, СЃРіР »Р ° інфраструктури <РЅР ° РѕСЃРЅРѕРІРμ РјРμРгРе , СЂРμР ¶ Рμ РЅРμСЂР ¶ Р ° РІРμСЋС ‰ РμР № СЃС, Р ° Р »Ре рер» Ре РЅРеРеРμР »СЏ. Р § Р ° С ‰ Рμ РіСЂРѕС ‡ рес … РіСЂРеРјРμРЅСЏСЋС, СЃСЏ СЂР ° Р · Р» рес ‡ РЅС <Рμ РјР ° СЂРеРе Р »Р ° С, СѓРЅРе (РІ Р ° РјРμСЂРеРеР ° РЅСЃРеРѕР № С, СЂР ° РгРеС † Рере РЅР ° Р · С <РІР ° РμРјС <Рμ Р ± СЂРѕРЅР · РѕР №) Ре С» РѕСЃС «РѕСЂРЅР ° СЏ Р ± СЂРѕРЅР · Р °. РњР ° С, РμСЂРеР ° Р» РѕР ± РјРѕС, Рере СЂР ° Р · Р »рес ‡ Р ° РμС, СЃСЏ РіРѕ С, РІСьСЂРгРѕСЃС, Ре Ре СѓРіСЂСѓРіРѕСЃС, Ре РѕС, С ‡ РμРіРѕ РіСЂРеРгР ° СьС, Р · РІСѓС ‡ Р ° РЅРеСЋ СЃС, СЂСѓРЅ СЂР ° Р · Р »рес ‡ РЅС <Рμ СЃРІРѕР № СЃС, РІР °. РџСЂРѕС» рер »СЊ РѕР ± РјРѕС, Рере У« РІРеС, С < З … В »СЃС, СЂСѓРЅ Р ± С <РІР ° РμС, СЂР ° Р · РЅС <Рј, РЅРѕ СЃР ° РјС <Рј СЂР ° СЃРіСЂРѕСЃС, СЂР ° РЅСьРЅРЅС <Рј СЏРІР» СЏРμС, СЃСЏ РеСЂСѓРіР »Р ° СЏ В« round woundВ », РеРѕС, РѕСЂР ° СЏ РѕР ± РμСЃРіРμС ‡ РеРІР ° РμС, СЃС, СЂСѓРЅР ° Рј РјР ° РеСЃРеРјР ° Р» СЊРЅСѓСЋ