Бухгалтерський облік у сільському господарстві, як і в будь-якій іншій сфері, є системою, яка забезпечує збір, реєстрацію та узагальнення всієї інфи про майно, обов’язках підприємства вираженою у валютному еквіваленті. Він забезпечує безперервний і всеоб’ятний документальний облік усіх без винятку операцій проведених в господарстві.

Бухгалтерський облік у сільському господарстві: об’єкти, які в нього входять:

— все майно сельхоз підприємства, яке містить в собі грошові вкладення, матеріально-виробничі запаси, гроші, головні засоби та інші;

— капітал підприємства, що включає в себе статутний, запасний капітал, нерозподілений прибуток, додатковий капітал, також фонди спеціального призначення і резерви;

— заборгованість даному підприємству від інших організацій, також стороннім фізичним особам і організаціям, вона містить у собі позики, кредиторську заборгованість;

— також бухгалтерський облік у сільському господарстві тримає під контролем усі господарські операції, які виробляє підприємство і які викликають конфігурації в обов’язках і склад майна.

Головною метою, яку переслідує бухоблік в сільському господарстві це аналіз і впровадження інфи з метою виявлення перспектив розвитку підприємства, також для прийняття правильних і багатообіцяючих управлінських рішень. Придбана облікова інформація застосовується на різних рівнях управління. Бухгалтерський облік у сільському господарстві застосовується на внутрішньогосподарському рівні, загальногосподарські та зовнішньому рівні управління у виробничих процесах на сільськогосподарському підприємстві.

Але бухоблік в сільському господарстві несе не тільки лише інформаційну функцію, він до того ж робить контрольну функцію, а конкретно ілюструє виконання організаційного плану, вказує рентабельність сельхоз підприємства, також допомагає не допустити провалів і прорахунків при роботі, не допускає нераціонального використання наявних ресурсів та цими діями допомагає зберігати кошти підприємства.

Бухгалтерський облік у тваринництві та в сільському господарстві допомагає підприємству вирішити наступні завдання:

— дозволяє формувати достовірну інформацію про майновий стан підприємства, його діяльності, яка вживається внутрішніми юзерами, в їх число входять засновники, керівники власники і учасники підприємства, також зовнішніми юзерами — кредиторами, інвесторами, банківськими, фінансовими і податковими органами, постачальниками та багатьма іншими;

— представляти інформацію для втілення контролю над обов’язковим дотриманням чинного законодавства при здійсненні операцій, пов’язаних з рухом обов’язків і майна, також з впровадженням всіх наявних ресурсів. Все це повинно здійснюватися в узгодженні із затвердженими на законодавчому рівні нормативами, кошторисами та нормами;

— запобігати і не допускати появи негативних явищ у діяльності підприємства;

— виявляти внутрішньогосподарські резерви, які допомагають забезпечити фінансову стабільність підприємства і мобілізувати їх;

— проводити оцінку реального використання всіх виявлених резервів.

В узгодженні з чинним законодавством, за правильну компанію бухгалтерського обліку при проведенні різних господарських операцій відповідальність несе керівник підприємства. Конкретно він призначає головного бухгалтера, а вже той несе конкретну відповідальність за формування та ведення облікової політики, своєчасне та достовірне представлення інфи про стан підприємства в фінансовому плані. Головний бухгалтер тримає під контролем раціональне впровадження всіх засобів і конкретно робить управління над усією бухгалтерською службою.